top of page

MAĞAZA POLİTİKASI

Gizlilik ve Kullanım Şartla

 

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURALLARI GİZLİLİK POLİTİKASI 

Üyelerimizin-Müşterilerimizin NEOSBİOME NATÜREL ÜRÜNLER ’e ait neosbiome.com'a vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda cari kuralları belirtilen Gizlilik Politikası benimsenmiştir.

Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre neosbiome.com ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları tarafından online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler neosbiome.com tarafından kesinlikle görülmez ve kaydedilmez). En üst seviye güvenlik sertifikaları ile kişisel ve kart bilgileriniz korunmaktadır. Bilgileriniz 256-bit SSL yazılım ile şifrelenip transfer edilmektedir. Böylece üçüncü partiler tarafından bilgilerinize asla ulaşılamamaktadır. 

Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Üyelerimize-Müşterilerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri (telefon, adres, e-posta vs.) ve diğer kişisel bilgiler, Sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin neosbiome.com tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış ve kartlandırma uygulamaları için kayda alınabilir, neosbiome.com nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hal-yer ve zamanda paylaşılabilir ve kullanılabilir.

Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan neosbiome.com sorumlu değildir.

Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda neosbiome.com ile anlaşmasına göre üçüncü şahıslara ait olanlar hariç tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları neosbiome.com'a aittir.

Sitemizden satın alınan ürünler için ödeme sadece kredi kartıyla ve sitemizde belirtilen diğer yöntemler ile yapılabilir.

Sitemizde herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine gönderim yapılmaktadır.

Üye olurken verdiğiniz bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Başka birinin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. neosbiome.com sizin şifrelerinize ulaşamamakta olup şifrenizi kaybetmeniz durumunda sistemimiz “şifremi” unuttum linki aracılığı ile size otomatik olarak farklı bir şifre verecektir.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

İşbu Aydınlatma Metni, Karaağaç Mah. İsmet İnönü Cad.No:1/A Gömeç / Balıkesir adresinde mukim bulunan Veri Sorumlusu NeosBiome Natürel Ürünler (“Şirket”) tarafından ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla müşterilere hizmet veya ürün tedarik etmesi kapsamında elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Şirketimizce işlenmektedir.

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

A. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, neosbiome.com uzantılı internet sitemiz, çağrı merkezimiz, e-posta, SMS kanalıyla ya da hizmet ve ürün temini esnasında sizin isteğiniz ile ve/veya internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan teknik iletişim dosyaları, yazılı formlar gibi çeşitli diğer usullerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, müşterilerimizin açık rızaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi için izin vermeniz halinde gerçekleştirilecek olan kişisel veri işleme faaliyeti Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca açık rıza alınması hukuki sebebi uyarınca gerçekleştirilecektir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri tanıtmak, üye ve/veya müşterileri tanımak, iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, üyeye özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlamak ve göndermek,

 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,

 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,

 • Şirket portföyündeki hizmet ve ürünlerin tanıtımı için gerekli faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi amacıyla iletişim kurulması,

 • Müşteri talep ve şikayetlerinin toplanması ve konunun gerekli şirket içi birimlere veya 3. taraflara iletilerek çözümün sağlanması ve raporlanması,

 • Müşteri kullanımına sunulan hizmet ve ürün kalitesinin incelenmesi amacıyla izleme ve kontrollerinin gerçekleştirilmesi, sorunların tespiti, çözümü ve raporlanması, 

 • Kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak (müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulama ve bilgilendirmelerini yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak),

 • Müşteri memnuniyeti amacıyla kutlamak yapmak,

 • Hukuken yetkili Kamu veya Özel Kurum ve Kuruluşlar, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar’a bildirim zorunluluğu ve Şirketimizin her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Sair her türlü yasal zorunlulukları yerine getirmek.

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde;

 • Şirket yetkililerimize,

 • Şirketimizin bağımsız denetçilerine, mali müşavirlerine, danışmanlarına, avukatlarına, bu bahsi geçen tarafların yetkili çalışanlarına,

 • Adli ve idari makamlara, hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına,

 • İşin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla işbirliği yapmış olduğumuz yaptığımız kişi ve şirketlere, 

aktarılabilecektir.

E. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ 

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini bilgi@neosbiome.com uzantılı e-posta adresine yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir. 

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İletişim
Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

bottom of page